jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

L’ombra de Mytilus és allargada

Els musclos recullen molts metalls pesants del medi, i tenen fins a 12 MT diferents!  L’estudi dels agregats de la MT-10-IV de musclo recombinant amb Zn, Cu i Cd, mostra que li agrada molt el Zn, i que, segurament, ions de clorur i sulfur participen en una estructura peculiar: ho ha de ser, perquè l’espectre de dicroisme amb Zn assoleix una intensitat inèdita en aquest tipus d’agregats.

The metal-binding features of the recombinant mussel Mytilus edulis MT-10-IV metallothionein Journal of Biological Inorganic Chemistry. 2008 Jun;13(5):801-12. Orihuela R, Domènech J, Bofill R, You C, Mackay EA, Kägi JH, Capdevila M, Atrian S.

Informació

This entry was posted on gener 6, 2008 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: